Björnögraven i Åby kyrka

Åby kyrka är belägen i Läckeby strax norr om Kalmar, och byggdes år 1774 efter ritningar av den tidens främste arkitekt C F Adelcrantz. Den ersatte en medeltida kyrka från början av 1200-talet.

På södra sidan av långhuset är kyrkan tillbyggd med den s k "Grevekyrkan", som på senare tid även används som kapell för mindre gudstjänster. I källaren till den tillbyggnaden finns ett gravkrypta för ägarna till den inom socknen belägna egendomen Björnö.

Åby kyrka i Rockneby

Vid den nya kyrkans uppförande begärdes av dåvarande ägaren till Björnö, majoren Henrik Wulfklou (barnbarn till överste Henrik Ulfvenklou), att det i samband med kyrkobyggandet även måste uppföras ett med kyrkan sammanbyggt gravkapell för hans adliga ätt.

Förslaget väckte till en början hårt motstånd bland de övriga sockenmännen, som inte var villiga att bygga kyrka åt socknens adelsherrskap. Men beslutet genomdrevs dock slutligen, i synnerhet sedan majoren Ulfvenklou kort före sin död till kyrkobyggnaden skänkt 500 daler.

På detta sätt tillkom alltså det s k Wulfklouska gravkapellet, senare kallad "Grevekyrkan". Det utgörs av en större, nästan fyrkantig utbyggnad, uppförd i nästan samma höjd som kyrkan och i samma byggnadsstil, på kyrkans södra långsida närmast intill koret, i motsvarighet till den på norra långsidan utbyggda sakristian.

Gravkapellet är avdelat i två våningar, varav den undre utgör själva gravvalvet och inrymmer de ovan jord stående likkistorna. Den övre våningen var ursprungligen helt öppen in mot kyrkan och endast avskild genom ett läktarskrank, men som på senare tid ersatts av större glasrutor och bildar ett ganska stort och rymligt bönekapell, varifrån gravägarnas släktmedlemmar kunde, osedda av menigheten, lyssna på predikan och den övriga gudstjänsten.

Till själva gravkapellet kommer man från kyrkogården genom en på västra sidan hög dörr. Innanför leder endast ett par trappsteg ner till det rymliga, välvda, vitmålade och jordgolvförsedda gravrummet. Där finns ett 20-tal större och mindre, till största delen välbehållna likkistor av ek, varav de flesta är ställda över varandra, var och en försedda med en namnplåt samt födelse- och dödsår. Tyvärr är de flesta svåråtkomliga att läsa eftersom kistorna står mycket tätt intill varandra.

En större likkista är dock placerad särskilt för sig och tilldrar sig en särskild uppmärksamhet genom sin prydliga, dock illa medfarna yttre prydnad. På den förgyllda, ovala och runt omkring ornamenterade huvudplåten kan man läsa följande inskription:


"Kongl. Maj:tz wår Allernådigste Konung och Herres troe Man och Öfwerste öffwer Smålands Regemente till foot, den Edle och Wälborne Herr Hinric Wulfklou, Herre till Hijlkolax, Björö och Nöble, föddes i Stockholm Anno 1636 den 21 Aprilis, döder i Calmar den 16 feburari Anno 1677."


Henrik Ulfvenklous kopparkista längst till vänster, därefter hustruns Margareta Björnklous och deras ättlingar. Står i gravkryptat under den s k Grevekyrkan i Åby kyrka, Läckeby, strax norr om Kalmar. Foto Mattias Loman juni 2007

Därunder finns ett krigiskt emblem, såsom korslagda svärd, kanoner mm. Ännu i början av 1900-talet kunde man genom en öppning i kistlocket se överste Ulfvenklous jordiska kvarlevor, bestående av en huvudskalle och åtskilliga ben och knotor, delvis betäckta av en gulnad svepduk. Överst på locket finns liggande ett välarbetat mindre krucifix.

Den ovanligt långa kistan är av tunn kopparplåt och för övrigt såväl på locket som kring sidokanterna är den rikt utsirad med krusiga ornament, också dem av tunn kopplarplåt. Ursprungligen har den vilat på klotrunda fotkulor av koppar, som det fortfarande finns fragment kvar av.

Kistan, som delvis är illa medfaren, hitflyttades från en äldre gravplats i Kalmar stadskyrka - Överste Henrik Ulfvenklou avled redan 1677 och gravkapellet nybyggdes ju först 1774. Genom öppningar i det sönderbucklade locket kunde man tidigare på botten av kistan skönja en i ena hörnet liggande huvudskalle samt några förvittrade delar av skelettet tillsammans med stycken av gulnad svepningsduk.

En annan större kista av ek, som tilldrar sig uppmärksamhet, har en enkel huvudplåt med inskriptionen: »Här hvilar Reihn Grefwinnan Högvälborna Fru Wilhelmina Louisa Wildt und Rhein, f. i Crumbach uti Tyskland år 1706. Gift med Öfwerste Stallmästaren, Riddaren Högvälb. Grefwe Nils Julius Lewenhaupt, Död på Sätesgården Björnö i Calmar län år 1780»

Greve Nils Julius Lewenhaupt, son till generalmajoren Karl Julius Lewenhaupt eller Leijonhufvud och grevinnan Kristina Gustaviana Horn, var vid mitten av 1700-talet ägare till den inom Åby socken belägna gamla säteriegendomen Stävlö, som han dock år 1773 sålde till dåvarande ägaren av det angränsande Björnögodset, översten vid skånska kavalleriet Abraham Henrik Wulfklou eller Ulfvenklou, enligt följande anteckning i Norra Möre dombok:

»År 1773 den 19 novemb. upplät hofmarskalken grefve Nils Julius Lewenhaupt åt öfversten och riddaren af Kongl. svärdsorden Abraham Henrik Ulfvenklou hela Stäflögodset af 26 hela mantal mot villkor: 1:o) att öfversten betalar en godset vidhäftande gäld 39,000 daler s. m.; 2:o) godsets afkastning tillställes grefven, så länge han lefver; 3:o) dess frånskilda grefvinna underhålles på Björnö till döddagar.»

Den frånskilda grevvinnan Wilhelmina Lovisa Wildt und Rhein avled, enligt nyss nämnda inskription på hennes kista, på Björnö år 1780 vid 74 års ålder.


<<

Mattias Loman © 2010 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se