Von Höpken nr 161

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten von Höpken nr 161 †

Friherrlig 1719-05-22, introducerad på Riddarhuset 1720, † 1952-06-15. Innehavaren av Bogesunds fideikommiss skall skriva sig von Lantingshausen von Höpken

TAB 1

Diplomaten, riksdagsledamoten och kommersekollegiepresidenten Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken, (1669-1741).

Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken, (son till Nikolaus von Höpken), arvherre till Melau i Bremen, herre till Fågelsta i Salems socken och Fågelbro i Värmdö socken, Stockholms län; född 1669-03-09 på Melau, Bremen, Tyskland; inskr vid universitetet i Rostock mars 1689; kanslist i tyska expeditionen 1696-04-28; presidentsekreterare i kansliet 1703-06-25; protokollsekreterare 1709-04-17; referendariesekreterare vid finska expeditionen 1710-03-20, vid tyska expeditionen 1710-11-05; statssekreterare vid kammarexpeditionen 1714-01-02; tjänstgöring i upphandlingsdeputationen 1716—18; vid utrikesexpeditionen 1719-02-25; friherre 1719-05-22; deltog i riksdagarna 1719—34 (medlem i ecklesiastikdepartementet 1723, i departementet över reduktions- o likvidationsverken 1726—27, i kammar-, ekonomi- o kommers-departementet 1731 o 1734); ledamot av kommissionen rörande Madagaskarexpeditionen 1721-08-25; ordförande i traktatdeputationen 1722, ledamot av kommissionen för statsverkens överseende 1725; president i kommerskollegium 1727-08-14; ledamot av statskommissionen 1730-04-15; † 1741-04-26 i Stockholm, begravd s å 1/5 i Salems kyrka, där hans vapen hänger till höger om altaret. Han var en lärd och fullkomlig statsman. Då tsar Peter av Ryssland 1719 skickade greve Osterman till Stockholm, där denne nästan hölls som en statsfånge, var det endast greve Carl Gyllenborg och von Höpken som fick träffa honom. Gift 1:o 1703-06-30 med Anna Catharina König, född 1683-12-19, † 1703-08-04 i Stockholm, efter blott några veckors äktenskap, dotter till kommissarien Henrik König, adlad König och Helena Daurer; 2:o 1709 med friherrinnan Eleonora Lindhielm, född 1688, † 1765-01-04 i Stockholm, begravd hos sin man i Salems kyrka, dotter till landshövdingen Anders Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm och Anna Engel Skyttehielm.

Söner 2:o:

 • Arvid Niklas von Höpken, född 1710-07-07. Volontär vid fortifikationen 1725. Student i Uppsala2 1727-10-30. Volontär vid livgardet 1728. Förare där 1730. Löjtnant i hessen-casselsk tjänst s. å. 16/9. Löjtnant vid Bousquets regemente I Sverige 1732-04-29. Avsked ur hessiska tjänsten 1735-02-26. Regementskvartermästare vid nyssnämnda regemente 1739-12-21. Kapten vid karelska dragonregementet 1741-09-26. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1745-04-16. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1747-10-03. RSO 1748-12-07. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1749-02-28. Överste för drottningens livregemente 1759-06-25. Generalmajor 1769-03-22. KSO 1772-11-30. Generallöjtnant 1775-03-09. Överkommendant i Stralsund 1777-02-24. Avsked 1778-05-06. Död barnlös 1778-07-28 i Stralsund. 'Han blev 1741-11-21 vid Keksholm blesserad och fången hos ryssarna, därifrån han lösgavs 1743. Gift med friherrinnan Helena Hummerhielm, i hennes 3:e gifte (gift med ryttmästaren, friherre Magnus Gabriel von Köhler, från vilken hon skildes, född 1692, † 1740; 2:o 1727-03-23 på Morstaberg med friherre Erik Lovisin, född 1699, † 1739), född 1700-01-10, † 1778-12-04 på Hålbonäs, Sköldinge socken, Södermanlands län, dotter till generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.
 • Anders Johan von Höpken, greve von Höpken, född 1712; riksdagsman, hovmarskalk, riksråd; † 1789. se grevliga ätten von Höpken.
 • Carl Fredrik von Höpken, född 1713; president; † 1778. se Tab 2.
 • Gustaf Vilhelm von Höpken, född 1714-09-21. Student i Uppsala 1728-02-07. Hovjunkare5 1733-07-14. Volontär vid fortifikationen3. Konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 1733-10-15. Kapten i fransk tjänst. Löjtnant vid fortifikationsbrigaden i Stockholm 1741-05-26. Kapten där 1745-06-03. Överste. RSO 1748-05-06. Extra ordinarie envoyé till Ryssland s. å. † ogift och barnlös 1749-08-26 i Moskva och begravd 1750-05 i Klara kyrka, Stockholm. Hans epitafium hänger i Salems kyrka.
 • En son, dödfödd 1717.
 • Ulrik Fredrik von Höpken, född 1719-08-10. Student i Uppsala 1737-02-16. Hovjunkare 1745-03-15. Kammarherre 1750-10-16. Ständig ledamot av övre borgrätten i Stockholm. † ogift och barnlös 1768-05-25 i Stockholm.

TAB 2

Carl Fredrik von Höpken, (son till Daniel Niklas von Höpken, Tab 1), född 1713-08-19. Student i Uppsala 1728-02-07. Auskultant i kammarkollegium 1729. Hovjunkare 1732-01-09. Kammarherre 1733-07-14. Chargé d'affaires i Konstantinopel 1734. Kansliråd samt envoyé extraordinaire i nämnda stad 1738. Envoyé extraordinaire vid danska hovet 1744. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1747. RNO 1748-11-07. KNO 1750-04-17. President i kammarkollegium 1757-03-01. President i kammarkommissionen s. å. 27/4. Avgick därifrån 1767. RoKavKMO 1769-04-28. † 1778-10-12 i Stockholm. Han ägde en tid Sturehovs slott i Botkyrka socken Stockholms län. Gjorde under en resa i Orienten tillsammans med Edvard Carleson ett besök vid Kristi grav. Gift 1741 i Konstantinopel med Petronella Constantia Leytslar, född 1720, † 1806-02-05 på Brandalsund, Ytterjärna socken, Stockholms län, dotter till holländske trèsorièren i Konstantinopel Peter Leytslar och Marie de la Fontaine.

Barn:

 • Eleonora Maria von Höpken, född 1742-11-02, † 1834-06-02. Gift 1764-06-24 på Sturehov med sin farbrors styvson, löjtnanten, friherre Gustaf Adolf Lovisin, född 1732, † 1808.
 • Nils von Höpken, född 1749; kammarherre; † 1779. se Tab 3.
 • Gustaf von Höpken, född 1750-02-01 i Stockholm. Förare vid Kalmar regemente. Fältväbel där 1766-10-18. Livdrabant 1767-06-22. Kornett vid husarregementet 1770-05-29. Transporterad till lätta dragonkåren 1772-09-30. Adjutant där 1773-02-12. Löjtnant 1774-11-20. † ogift och barnlös 1775-04-29 i Stockholm.
 • Charlotta von Höpken, född 1752-12-04 i Stockholm, † 1830-05-07 på Skiringe. Gift 1777-10-30 på Sturehov med majoren Johan Jakob Drakenhielm, född 1741, † 1800.
 • Carl von Höpken, född 1754-02-24 i Stockholm. Volontär och kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1770. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1771-05-01. Kornett där s. å. 23/10. Löjtnant 1776-02-28. Stabskapten 1781-02-07. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland. RSO 1788-07-21. Adjutant hos konungen s. å. † ogift och barnlös 1789-06-17 på Brandalsund under en resa från Stockholm till Östergötland.
 • Anders Vilhelm von Höpken, född 1756-02-06. Volontär vid livgardet 1768-04-08. Rustmästare där 1769-12-14. Fänrik 1772-06-08. Kapten i armén s. å. 13/9. † ogift och barnlös 1775-05-21 i Stockholm.
 • Petronella Constantia von Höpken, född 1757-02-07, † 1780-10-28 på Styvinge. Gift 1779-07-27 i Stockholm med en av rikets herrar, generalen och statsrådet Anders Fredrik Skjöldebrand, friherre och greve Skjöldebrand, i hans 1:a äktenskap, född 1757, † 1834.

TAB 3

Nils von Höpken, (son till Carl Fredrik von Höpken, Tab 2), född 1749-01-11. Kadett vid artilleriet 1756. Rustmästare vid livgardet 1764. Fänrik där s. å. 9/7. Kapten vid lätta dragonregementet 1770-03-23. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1771-07-24. Major i armén 1777-06-06. Kammarherre hos drottningen. † 1779-12-30 på Månstorp, Malmöhus län och begravd 1780-01-07. Gift 1770-12-18 med statsfrun, grevinnan Ulrika Eleonora von Fersen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1797-07-14 i Stockholm med översten Georg Jonas von Wright, född 1754, † barnlös 1800), född 1749-03-24 i Stockholm. † 1810-09-17 på Frötuna, Rasbo socken, Uppsala län, dotter till en av rikets herrar, överhovjägmästaren, greve Carl Reinhold von Fersen och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre.

Barn:

 • Ulrika Sofia Albertina von Höpken, född 1772-07-30 i Stockholm, † ung.
 • Nils von Höpken, född 1774; hovmarskalk; † 1829. se Tab 4.
 • Augusta Lovisa von Höpken, född 1775-11-12 i Stockholm, † 1801-09-29 i Uppsala. Gift 1793-07-01 på Stockholms slott med generallöjtnanten, greve Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1813-09-14 med Augusta Margareta Virgin, född 1793-11-21; statsfru hos drottning Desideria 1825-03-14; † barnlös 1876-04-13 i Skara, dotter till konteramiralen Arvid Virgin, och hans 1:a fru Sara Andreetta Fehman), född 1768-10-11 på Gåvetorp, † 1841-01-19 i Linköping, Östergötlands län, jordfäst 29/1 i Linköpings Domkyrka. Paret fick 4 gemensamma barn.

TAB 4

Nils von Höpken, (son till Nils von Höpken, Tab 3), född 1774-06-17 på Månstorp, Månstorps socken, Skåne län; sergeant vid konungens eget värvade regemente 1774-09-25; kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1777-05-15; förare vid livgardet 1779-01-19; kornett vid skånska husarregementet 1781-02-26; fänrik vid livgardet 1783-09-17; fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1786-10-10; kornett vid livhusarregementet 1790-12-13; kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1791-09-16; löjtnant vid nämnda husarer 1792-06-26; stabsryttmästare där 1795-01-11; major vid Mömerska husarregementet 1797-09-06; transporterad till major vid Smålands lätta dragonregemente 1799-05-24; sekundmajor där 1801-06-16; premiärmajor 1805-05-25; överstelöjtnant i armén 1809-06-29; avsked 1810-05-08; hovmarskalk samma år; RNO 1815-06-20; avsked 1817; † 1829-01-12 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1806 och 1807. Gift 1810-07-05 i Stockholm med sin syssling, hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina, friherrinnan Johanna Carolina von Lantingshausen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1833-04-29 på Bogesund, med sin kusin, översten Magnus Albrekt Haij, född 1776, † 1847), född 1787-07-13, † 1859-09-22. i Stockholm, dotter till generalmajoren och överståthållaren, friherre Albrekt von Lantingshausen, greve von Lantingshausen och (grevinnan) Johanna von Stockenström.

Barn:

 • Nils Albrekt von Höpken, född 1811; hovmarskalk; † 1868. se Tab 5.
 • Ulrika Johanna Augusta von Höpken, född 1813-05-20 på Bogesund, † 1866-04-22 i Lyon, Frankrike. Gift 1834-06-17 på Bogesund med hovmarskalken, RNO, KVO, friherre Wolrat von Knorring, född 1803-02-29 på Alebäcken, Sventorps socken, Skaraborgs län, † 1882-06-11 i Stockholm. Paret fick 3 söner.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman