Rothlieb nr 523

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Rothlieb nr 523

Adlad 1651-01-21; introducerad på Riddarhuset 1652

TAB 1

Landshövdingen i Kronobergs län Gustaf Fredrik Rothlieb, (1686-1758). Porträtt Av David von Krafft.

Filip Roth, adlad Rothlieb, till Daberkow, på vilket han fick exspektans 1665-02-22 samt Brünicke och Klütz, vilka han köpte 1653, alla i Vorpommern. Född i Eger. Gick 1636 i svensk tjänst. Licentinspektor i Pommern och Mecklenburg 1649-06-15 jämte förra licentinspektoren i Pommern och Mecklenburg Johan Maijen. Ensam licentinspektor 1650-02-27. Konfirmationsfullmakt 1652-08-31. Adlad 1651-01-21 (introducerad 1652 under nr 485, vilket sedermera ändrades till 523). Överinspektör över licenten i Pommern 1654 och tillika över licenten i Mecklenburg 1656. Även licentinspektor över preussiska tullarna och licenten 1656. Konfirmationsfullmakt 1656-12-03. Kammarråd i Pommern 1661-04-13 med bibehållande av sin förra beställning. Avstod överinspektorstjänsten till sin äldsta son 1675-07-22. † 1682-10-06. Han hade under sin tjänstetid överhetens stora förtroende, i synnerhet kung Karl X Gustafs och regeringens efter kungens död. Besörjde på befallning om stora penningsummors uppnegocierande och deras utbetalande samt försköt till nödvändiga behov ej sällan penningar av egna medel. Förskaffade gevär, beklädnad och spannmål för svenska arméns och andra behov. Förhyrde skepp till krigsfolks överförande och om fartyg till posten på Ystad. Fick 1658-08-21 instruktion angående tullens upphävande i Öresund för svenska skepp. Gift på 1640-talet med Scolastica von Weiher, som levde änka 1688-11-22, dotter till Conrad von Weiher, till Benz, och Margareta von Brockhausen.

Barn:'

 • Henrik Gabriel Rothlieb, född 1646; resident. se Tab 2.
 • Margareta Scolastica Rothlieb. Innehade arrenderätten till godset Hallenom (Hellenorm) i Livland (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).). † 1694 (KA, k. brev 1698. Gift med kaptenen Georg Patkull, till Rosenbeck.
 • Johan Carl Rothlieb. Överstelöjtnant vid fortifikationen i Zweibrücken. † ogift och barnlös i Tyskland.
 • Maria Sofia Rothlieb.
 • Johan Filip Rothlieb, † 1680.
 • Carl Filip Rothlieb. Fick ena benet avskjutet vid belägringen av Stettin 1677 och dog kort därefter.
 • Filip Fredrik Rothlieb, född 1658; överste; † 1712. se Tab 3.
 • Hedvig Eleonora Rothlieb, född 1661-05-03. Innehade arrenderätten till Hallenom efter äldsta systerns död 1694 (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).). † (KA, k. brev 1698, f. 1180 (OA).) 1696-11-29.
 • Johanna Elisabet Rothlieb, född 1665-02-03. Gift på 1690-talet med kungliga rådet och generalguvernören Mauritz Vellingk, friherre (och greve) Vellingk, i hans 2:a äktenskap, född 1651, † 1727.
 • Gustaf Ernst Rothlieb, född 1666-03-07. Musketerare vid livgardet 1680. Korpral vid Weinholtz' dragonskvadron 1683. Förare vid Weinholtz' dragonskvadron 1686. Fänrik vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland. Löjtnant vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-02. Löjtnant vid pommerska adelsfaneregementet 1694. Kapten vid Jönköpings regemente 1700-04-30. Konfirmationsfullmakt 1701-10-25. † ogift och barnlös.

TAB 3

Filip Fredrik Rothlieb, (son till Filip Roth, adlad Rothlieb, Tab 1), till Sadeshult och Tribäck i Fagerhults socken, Kalmar län, Ramshult, Åby och Grönskog i Fliseryds socken, Kalmar län, Knapegården i Ryssby socken, Kalmar län, Kläckeberga och Kjärstorp i Kläckeberga socken, Kalmar län samt Barkestorp och Ebbetorp i Dörby socken, Kalmar län; född 1658-10-23 i Stettin; kadett vid brandenburgska militärskolan i Colberg 1673-06-12, där han sedan i 1 ½ år som musketerare vid generalmajoren von Schwerins regemente, och tre månader som underofficer gjorde garnisonstjänst; avsked ur brandenburgska tjänsten 1675-04-10; volontär vid hertigens av Sachsen-Gotha (sedan Dellwigs) regemente i svensk tjänst 1675; fänrik vid hertigens av Sachsen-Gotha (sedan Dellwigs) regemente i svensk tjänst 1675-06-04; löjtnant 1675-10-14; kapten vid Douglas Dragonregemente 1678-11-05 och vid Weinholtz' Dragonskvadron 1680-12-04; major vid livdragonregementet 1699-12-18; överstelöjtnant vid livdragonregementet 1700-11-29; överste för tyska livregementet till fot samt kommendant i Landskrona 1704-05-06; † 1712-02-02 i Stettin, begravd med militärisk ståt i furstliga graven i S:t Maria kyrka, Stettin. Hans lik överfördes senare till Sverige och sattes ned i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka. Han bevistade kriget i Brandenburg och därunder det olyckliga slaget vid Fehrbellin 1675-06-18, samt reträtten från Fehrbellin till Demmin. Stormningen av Wolgast 1676-01-05; 1676-05-00 üsedomska landets försvarande under fältmarskalken, greve Otto Vilh. Königsmarcks befäl samt den 1676-10-13 brandenburgarnas stormning av Anklam, då han med mycken mandom försvarade ravelinen Spader Äss och i ett utfall uppbrände fiendens broar. Gift 1681-10-02 på Kläckeberga med jungfrun Anna Engel Skyttenhielm, född 1662-01-31 i Kalmar, † där 1730-06-16 och jordfäst samma år 11/8 i domkyrkan i Kalmar, men sedan nedsatt bredvid mannen i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga, dotter till biskopen i Kalmar, doktor Henning Skytte, adlad Skyttenhielm och Anna Lindeberg.

Barn:

 • Anna Helena Rothlieb, född 1682-09-22 i Kalmar, † där 1730-06-19 och jordfäst 1730-08-11 på samma gång som modern i Kalmar domkyrka samt sedan förd till Kläckeberga. Gift 1723-10-30 i Kalmar med överstelöjtnanten, friherre David Malkolm Kruuse af Verchou, född 1686, † 1750.
 • Filip Henning Rothlieb, född 1683-12-21 i Kalmar; volontär vid livdragonregementet; kornett vid livdragonregementet 1700-11-29; löjtnant 1702-07-14; regementskvartermästare 1704-05-03; kapten 1704-08-05; konfirmationsfullmakt 1704-08-09; † ogift och barnlös 1708-04-08 av hetsig feber under marschen från Grodno i i Polen till Dniestern på gården Pinarrawicze och begravd 1708-05-28 i Vilna. Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Klissov, Thorn och Punitz samt på tåget till Schlesien och fälttåget i Sachsen och var en skicklig och tapper officer.
 • Carl Fredrik Rothlieb, född 1685-03-22, † 1685-05-30
 • Gustaf Fredrik Rothlieb, född 1686; landshövding; † 1758. se Tab 4.
 • Johan Carl Rothlieb, född 1687; major; † 1739. se Tab 5.
 • Charlotta Rothlieb, född 1688-08-28, † 1691-06-27.
 • Scolastica Sofia Rothlieb, född 1690-03-24, † 1760-04-17 på Fårebo säteri, Misterhults sn, och ligger jämte sin man begravd i Misterhults kyrka, Kalmar län. Gift 1714-05-04 i Kalmar med kaptenen Erik Johan Ekenberg, född 1683, † 1741. Paret fick flera barn.
 • Abraham Henrik Rothlieb, född 1691-05-15; fänrik vid livgardet; sköt sig 1706-08-15 på en jakt av våda i ena armen och dog av såret 1706-08-26 samt begravd i Kläckeberga kyrka.
 • Anders Mårten Rothlieb, född 1693; kapten; † 1738. se Tab 6.
 • Axel Rothlieb, född 1697; assessor; † 1778. se Tab 13.
 • Engel Rothlieb, född 1699, † ung.

TAB 4

Gustaf Fredrik Rothlieb, (son till Philip Fredrik, Tab 3), till Ebbestorp; född 1686-05-30; e o kanslist i kungliga kansliet; ordinarie kanslist där 1708; kanslist vid utrikes eller tyska expeditionen 1712 och vid inrikes eller kammarexpeditionen 1714; registrator där 1716; sekreterare vid upphandlingskommissionen 1717; e o assessor i Svea hovrätt 1719; ordinarie assessor där 1721; lagman i Nerike 1725, på Gotland 1737 och i Tio häraders lagsaga 1744; landshövding i Kronobergs län 1747; R N O 1748; † 1758-03-06 på Kronoberg, Växjö, begravd i familjegraven i Kläckeberga kyrka i Kalmar län. Han hade flera extra förrättningar; bevistade alla riksdagar från och med 1720 till och med 1751; var en skicklig lanthushållare och deltog i anläggningen av Låverts alunbruk och Flerohopps järnbruk; har till Kläckeberga kyrka gett ett altarkläde och mässhake m m, prydda med hans och hans senare frus vapen, samt var i övrigt mycket andäktig; skänkte 1450 volymer av sitt bibliotek till Kalmar gymnasium; hans och hans båda fruars konterfej fanns på Sadeshults säteri i Fagerhults sn. Gift l:o 1711 med jungfrun Magdalena Regina von Schantz, född 1687-12-07, † 1714-08-18 (barnsäng), dotter till protokollsekreteraren Fredrik Schantz, adlad von Schantz och Anna Ursula Scheffer; 2:o 1716-09-02 i Stockholm med sin syssling, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg, född 1688-04-04, † 1748-08-15 på Kronoberg, Växjö, begravd i Kläckeberga kyrka, dotter till presidenten, friherre Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg och Christina Skyttenhielm.

Barn 1:o:

 • Philip Fredrik Rothlieb, född 1712-04-11 i Stockholm; student i Lund 1728; e o kanslist i Inrikes Civilexpeditionen 1730; auditör vid Södra Skånska kavallerireg:t 1737; krigsfiskal vid Skånska arméen 1743; kunglig hovjunkare 1744; lagman i Tio häraders lagsaga 1746; assessor i kammarrevisionen 1747; kammarråd 1756; R N O 1767; den första vice presidenten i kammarkollegium 1778; avsked 1781; † barnlös 1792-03-11 i Stockholm (slag), och ligger jämte sin fru begravd i egen uppbyggd grav på Jakobs kyrkogård. Han bevistade alla riksdagar mellan 1756 till 1778. Gift 1757-08-03 med jungfrun Maria Elisabeth Palmcreutz, född 1717-01-23 på Bjäresjöholm i Skåne, † 1784-09-10 i Stockholm, dotter till krigsrådet Peter Malmberg, adlad Palmcreutz och Christina Balck.
 • Anna Regina Rothlieb, född 1713-09-16 i Stockholm, † 1748-06-03 på Kronoberg, Växjö och begravd i Kläckeberga kyrka. Gift 1738-03-16 med majoren Lars Hammarskjöld, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1715-02-17 på Valstad i Gladhammars sn med jungfrun Christina Elisabet Croneborg, † 1731-03-21 på Virbo säteri, Misterhults sn och begravd s å 30/3 i Misterhults kyrka, dotter till amiralitetskaptenen Benjamin Magnus Croneborg och Ebba Elisabet Zelow), född 1688-05-07 på Åkeräng i Sunne sn, † 1753-06-23 vid Norrby surbrunn i Döderhults sn och begravd i Misterhults kyrka, där hans vapen sattes upp. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Carl Gustaf Rothlieb, född 1714, † genast.

Barn 2:o:

 • Christina Eleonora Rothlieb, född 1717-09-19, † 1724 och begravd i Kläckeberga kyrka.
 • Gustaf Henrik Rothlieb, född 1718-10-04, † s å.
 • Engel Fredrika Rothlieb, född 1719-11-01 i Stockholm, † 1758-09-02 på Elleholms säteri (barnsäng). Gift 1756-09-27 på Kronoberg med kanslirådet Per Linnerus, adlad Linnerhielm, i hans 2:a äktenskap, född 1706, † 1794.
 • Gustava Charlotta Rothlieb, född 1720-12-07, † 1738-01-19 på Ebbetorp.
 • Juliana Sofia Rothlieb, född 1721, † s å.
 • Hedvig Eleonora Rothlieb, född 1724-09-26, † 1799-12-05 i Stockholm, begravd i sin halvbrors grav på Jakobs kyrkogård. Gift 1:o 1750-08-24 med ryttmästaren Fredrik Hierta, född 1723, † 1756; 2:o 1759-04-20 på Bjurvik med ryttmästaren Magnus Ljungfelt, född 1714, † 1760; 3:o 1761-06-02 på Eksebo med majoren Henrik Rikard Riddersköld, född 1728, † 1816.
 • Ulrika Magdalena Rothlieb, född 1726-06-09, döpt 17/6, † s å, begravd i Kläckeberga kyrka.

TAB 6

Anders Mårten Rothlieb, (son till Philip Fredrik Rothlieb, Tab 3), till Sadeshults säteri, Fagerhults sn; född 1693-09-08; fänrik vid tyska livreg:t till fot 1715; löjtnant; kapten 1719; kapten vid Kalmar infanterireg:te 1721; † 1738-06-06 på Sadeshults säteri, Fagerhults sn, begravd i Mörlunda kyrka. Tillfångatogs av preussarna 1715-12-12 vid Stralsunds övergång och fördes till Cüstrin. Gift 1716-06-12 under fångenskap med jungfrun Anna Lovisa Hoffman, född 1694-03-12 i Cüstrin, † 1775-01-30 på Sadeshults säteri, Fagerhults sn, och som till följd av makens slöseri blev tungen att leva i trångmål efter hans död; genom sin egen och sina barns kloka hushållning återkom hon till välstånd och lugn; dotter till superintendenten Johan Georg Hoffman och Anna Sofia von Pawlofsky.

Barn:

 • Anna Sofia Rothlieb, född 1717-04-30 i Hamburg, † 1767-01-27 på Ekhyltan, Sadeshult, Fagerhults sn, begravd i Mörlunda kyrka. Gift 1:o 1737-11-30 i Mörlunda sn med sergeanten Peter Melander, † 1745-02-08 (avhände sig själv livet, varefter änkan en tid var svagsint); 2:o med frälseinspektorn N.N Löfgren.
 • Carl Fredrik Rothlieb, född 1724; kapten; † 1810. se Tab 7.
 • Johan David Rothlieb, född 1726; kapten; † 1801. se Tab 10.
 • Axel Rothlieb, född 1728; kapten; † 1798. se Tab 11.

TAB 10

Johan David Rothlieb, (son till Anders Mårten Rothlieb, Tab 6), till Odensvi, Högsby sn; född 1726-03-13 på Bjärshult; volontär vid Kalmar regemente 1743-01-18; rustmästare där 1747; sergeant 1749-03-01; fältväbel 1757-04-23; sekundfänrik 1758-05-02; premiärfänrik 1764-03-08; löjtnant 1770-01-26; kapten och regementskvartermästare 1775-02-16; avsked 1777-12-10; deltog i pommerska kriget och tillfångatogs vid Demmins kapitulation i januari 1759; † 1801-11-08 på Odensvi, Högsby sn och begravdes jämte sin fru i Högsby kyrka. Han bevistade pommerska kriget och tillfångatogs av preussarna vid Demmins övergång. Han var en skicklig jägare och lanthushållare. Han hade en ovanlig kroppsstyrka, som han behöll ända in i ålderdomen. Gift 1763-12-06 med jungfrun Christina Corvin, född 1728, † 1796-01-03 på Odensvi, Högsby sn, dotter till kyrkoherden i Hagebyhöga pastorat Daniel Petri Corvin och Christina Lindevall.

Barn:

 • Anders Johan Rothlieb, till Odensvi, Högsby sn; född 1764-12-16 på Odensvi; kapten vid Kalmar reg:te; avsked 1794; † ogift och barnlös 1809-09-30 på Odensvi (slag), begravd på Högsby kyrkogård. Han bevistade slaget vid Hogland på örlogsflottan 1788-07-17.
 • Gustaf Fredrik Rothlieb, född 1765-09-20 på Odensvi, Högsby sn; ryttmästare vid Smålands kavallerireg:te 1792 och vid adelsfaneregementet 1796-10-26; placerad på södra skånska kavalleriregementet 1797-04-03; RSO 1809-07-03; major i Armén 1810-05-01; † ogift och barnlös 1814-02-38 i Lüneburg under kriget i Tyskland. Han hade 1807 även bevistat fälttåget i Pommern.
 • Erik Daniel Rothlieb, född 1767-12-10 på Odensvi, Högsby sn; volontär vid Kalmar regemente 1772-02-18; fänrik vid Arméns flotta 1780-06-10 och vid Amiralitetet 1781-05-02; † 1785 i Kanton i Kina (frossa), dit han gjort en resa på ett svenska ostindiska kompaniets skepp, samt begraven på européernas begravningsplats France Island.
 • Lovisa Christina Rothlieb, född 1771-05-07 på Odensvi, Högsby sn, † där 1773-01-04 och begravd i Högsby kyrka.
 • Aurora Fredrika Rothlieb, född 1772-09-05 på Odensvi, † 1836-05-07 på Sadeshults säteri, Fagerhults sn, begravd 17/5 (tärande sjukdom, 64 år gammal, källa: Fagerhult F:1 s.201, AID: v38459.b103.s201). Gift 1:o 1798-09-16 i Högsby kyrka med handlanden i Kalmar Niklas Fagerström, född 1753, † 1807-03-23 i Kalmar stadsförsamling (förkylning); 2:o 1809-08-26 i Kalmar med majoren, RVO Carl Detlof von Segebaden, med vilken hon fick flera barn, född 1779-09-23 (källa: Högsby AI:3 s.2, AID: v22368.b11.s2), † 1849-01-31 på Sadeshults säteri, Fagerhults sn, begravd 13/2 (tärande sjukdom, 69 år, 4 månader, 8 dagar gammal, källa: Fagerhult F:1 s.229, AID: v38459.b117.s229).
 • Lovisa Christina Rothlieb, född 1774-12-30 på Odensvi, Högsby sn, † 1830-06-22 i Södra Vi sn (vattusot). Gift 1802-09-19 i Högsby kyrka med fältrevisorn Magnus Wilhelm Dandenell, född 1765, † 1811-04-13 på Holma säteri, Torpa sn, begravd 3/5 (gulsot, 46 år gammal, källa: Genline ID 396.21.30000). Paret fick 4 barn.

TAB 11

Axel Rothlieb, (son till Anders Mårten Rothlieb, Tab 6), till Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Född 1728-06-19 på bostället Bjärshult, Högsby socken, Kalmar län. Inskriven i tjänst 1746-06-00. Volontär vid Kalmar regemente 1748. Rustmästare vid Kalmar regemente 1749-03-01. Furir 1752-12-09. Förare 1754-02-06. Sergeant 1757-12-13. Konstituerad fänrik vid den så kallade sammanslagna bataljon 1760-12-11. Konfirmationsfullmakt och placerad på Kalmar regemente 1763-09-21. Stabslöjtnant 1774-12-14. Kaptens avsked 1776-01-31. † 1798-03-15 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län, begravd i egen uppmurad grav på Fagerhults kyrkogård i Småland. Han kommenderades 1760 till Pommern och blev där i träffningen vid Torgelow 1761-09-30 av en kanonkula så svårt blesserad i ena hälen, att han för hela sin levnad blev halt. Gift 1777-01-10 på Fagerhults prästgård med jungfrun Anna Maria Wagnelia, född 1755-10-10, † 1824-03-20, dotter till kyrkoherden i Fagerhults och Kråksmåla församlingars pastorat av Kalmar stift, prosten Nils Wagenlius och Margareta Beata Höök.

Barn:

 • Axel Fredrik Rothlieb, född 1777; major; † 1849. se Tab 12.
 • Carl Gustaf Rothlieb, född 1779-09-16 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Länsbokhållare i Kalmar 1803-10-07. Avsked 1810-05-10. Extra kammarskrivare i kammarrättens krigsrevisionsdepartement 1812-10-13; † ogift och barnlös 1816-05-10 i Stockholm (slag).
 • Johan Filip Rothlieb, född 1780-12-25 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Drunknade 1791-06-21 i Tribäcks sjö och begravd på Fagerhults kyrkogård.
 • Lovisa Beata Rothlieb, född 1783-10-06 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län, † 1786-03-01 och begravd på Fagerhults kyrkogård.
 • Anders Adolf Rothlieb, född 1786-07-01 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1801-11-26. Utexaminerad 1805-09-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1805-10-08. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1812-05-09. Kapten i armén 1816-02-20. Och vid regementet 1817-02-25. RSO 1826-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1837-06-20. † ogift och barnlös 1839-02-25. Han bevistade finska kriget 1808 och 1809 och därunder affärerna vid Lokalaks, Helsinge, Järvenpää, Viiais och Nopperla samt raseringen av befästningarne på Kumlinge och Brändö öar vid Åland. Deltog 1809 i fälttåget i Västerbotten och var med vid Djäkneboda och Sävar, där han under fiendens häftiga eld upprev en bro och fick en lindrig kontusion av en kanonkula, ävensom i drabbningen vid Ratan. Deltog även i 1813 och 1814 års tyska krig.
 • Nils Vilhelm Rothlieb, född 1789-01-18 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands lätta dragonregemente 1802-01-01. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1808-04-05. Konstituerad fänrik vid Kalmar läns lantvärn 1808-07-07. Konstituerad löjtnant vid Kalmar läns lantvärn 1808-12-24. Fänrik i armén 1810-05-02 och vid Kronobergs regemente 1811-07-11. Löjtnant i armén 1817-02-25 och vid regementet 1817-07-29. Kapten vid regementet 1825-02-01. Avsked 1828-03-05. † ogift och barnlös 1838-05-27 å invalidinrättningen på Ulriksdal. Han bevistade 1806 fälttåget i Pommern och Lauenburgska landet och därunder reträtten till Travemünde och träffningen i Travemünde. Likaledes fälttågen i Tyskland 1813 och 1814.
 • Lovisa Christina Rothlieb, född 1791-10-25 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län, † 1838-03-17. Gift 1822-10-27 i Fagerhults socken med kyrkoherden i Söderåkra pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten i Södra Möre kontrakt, filosofie och teologie doktor Olof Ekerot, född 1773-07-09 i komministerbostället Långsrum, Mönsterås socken, Kalmar län, † 1852-08-31 på Söderåkra prästgård, Söderåkra socken, Kalmar län. Paret fick 2 barn.

TAB 12

Axel Fredrik Rothlieb, (son till Axel Rothlieb, Tab 11) till Eksebo, Virserums socken, Kalmar län. Född 1777-09-16 på Tribäck, Fagerhults socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1791-03-11. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1795. Korpral 1796-09-01. Premiäradjutant 1799-09-30 vid Smålands kavalleriregemente, då kallat Smålands lätta dragonregemente. Löjtnant Smålands lätta dragonregemente 1805-05-25. Avsked från regementet 1807-12-01 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Kapten och kompanichef vid Kalmar lantvärn 1808-05-12. Chef för Kalmar läns trenne lantvärnsbataljoner 1808-12-11. Kapten i armén 1809-08-15. Majors avsked 1810-05-08. RVO 1816-01-28. Postmästare i Sala 1838-10-19. † 1849-09-19 i Sala. Han deltog bl. a. i fälttåget vid norska gränsen 1808. Bevistade riksdagarna 1823, 1828 och 1834 och var ett par gånger ledamot av bevillningsutskottet. Gift 1811-06-20 på Tångby, Asby socken, Östergötlands län med änkan Christina Margareta Durée, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1803-12-23 på Tångarp, Asby socken (källa: Asby C:3 s.12, AID: v36841.b15.s12) med löjtnanten i armén Carl Otto Påhlman, född 1776, † 1806), född 1785-03-15, † 1839-08-20, dotter till majoren och adjutanten hos kung Gustaf III, Johan Adolf Durée och Inga Wibom.

Barn:

 • Carl Filip Rothlieb, född 1812-03-17 på Eksebo, Virserums socken, Kalmar län, † där 1813-05-11, begravd i farfaderns grav på Fagerhults kyrkogård.
 • Carolina Christina Lina Rothlieb, född 1814-01-09 på Eksebo, Virsreums socken, Kalmar län. Stiftsjungfru. † 1905-03-17 i Södertälje. Gift 1842-08-26 i Sala stads kyrka med kaptenen vid Västernorrlands beväringsbataljon Nils Emanuel Grundal, född 1813-09-19 i Sunne socken, Jämtlands län, † 1860-07-04 i Östersund.
 • Charlotta Amalia, född 1816-04-16 på Eksebo, Virserums socken, Kalmar län. Stiftsjungfru. † ogift och barnlös 1871-04-04 på Fullerö, Barkarö socken, Västmanlands län.
 • Axel Fredrik Rothlieb, född 1818-06-25. Kadett vid Karlberg 1834-06-01. Avgången 1836-05-31. † ogift och barnlös 1841-09-26 i Stockholm.
 • Anna Ulrika Matilda Rothlieb, född 1819-12-09. Stiftsjungfru 1821-05-02. † 1885-07-21 på Fullerö, Barkarö socken, Västmanlands län. Gift 1845-08-08 på Öne, Frösö socken, Jämtlands län med underlöjtnanten och fideikommissarien, greve Vilhelm August Cronstedt, född 1804-07-04 på Fullerö, Barkarö socken, Västmanlands län, † där 1874-02-27. Paret fick 3 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.