Arfwedson

Från Biografiska anteckningar

Släkten Arfwedson

Arfwedson (även stavat Arfwedsson, Arfvedson, Arfvedsson) var en grosshandlarfamilj i Stockholm, som bland annat blev känd genom handelshuset Tottie & Arfwedson grundat 1771.

TAB 1

Direktörskan Maria Arfwedson, (1705-1791). Gift med grosshandlaren och direktören, RVO Charles Tottie.
Grosshandlaren, kompanidirektören och kommerserådet Carl Christoffer Arfwedson, (1735-1826). Gouache omkring 1770..
Grosshandlaren, brukspatronen, kompanidirektören, KVO, RNO Carl Abraham Arfwedson, (1774-1861). Gouache omkring 1770..
Ryttmästaren vid livregementets dragoner Carl Edvard Arfwedson, (1847-1913). Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.

Arwed Andersson, född i Göteborg; handelsbokhållare; begärde burskap inför Stockholms handelskollegium 1654-10-31; sidenkrämare; bedrev särskilt handel med s. k. ryska varor och var en betydande järnexportör; under 1670-talet råkade han ut för svåra olyckor, hans stora ekebojort förliste 1674, och då han dog, 1679, fanns troligen ingen egendom övrig att ärvas av de överlevande bland de nio barn, han hade med sina båda hustrur; † 1679 i S:t Nikolai församling, Stockholm, begravd 4/6. Gift 1:o 1656-01-20 i S:t Nikolai kyrka, Stockholm med jungfrun Maria Paris, † där 1656, begravd 1666-01-04 i Rigert Höijers grav, dotter till Jakob Paris och Margareta Staffansdotter; 2:o 1667-01-15 i S:t Nikolai kyrka, Stockholm med jungfrun Katarina Fulmosdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1688-04-29 i Stockholm med bokhållaren Bartold Kristoffer Bilfelt, i hans 2:a äktenskap, † 1689), dotter till skräddaren Fulmo Gustafsson och Anna Persdoter.

Barn 1:o:

 • Anders Arfwedson, född 1650 (åu); köpman; † 1706. se Tab 2.
 • Jakob Arfwedson, född 1660, döpt 24/7 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † barn.
 • Maria Arfwedson, född 1661, döpt 23/9 i S:t Nikolai församling, Stockholm.
 • Margareta Arfwedson, född 1663 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † 1710. Gift 1684-11-23 i S:t Nikolai församling med hökaren Erik Jöransson Nylander, † 1688.
 • Anna Arfwedson, född 1665, döpt 28/2 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † ung.

Barn 2:o:

 • Elisabet Arfwedson, född 1668 (åu) i S:t Nikolai församling, Stockholm. Gift 1692-07-26 i S:t Nikolai fs med brukspredikanten vid Joa Bruk i Nykyrka socken, Viborgs län, Finland Mattias Grinman.
 • Arfvid Arfwedson, född 1671, döpt 2/4 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † barn.
 • Anna Arfwedson, född 1673, † barn.
 • Katarina Arfwedson, född 1674, döpt 27/9 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † barn.

TAB 2

Anders Arwedson, (son till Arwed Andersson, Tab 1), född 1650 (åu); blev borgare som grosshandlare 1694-10-23; han hade livliga affärsförbindelser med London och ägde i Stockholm ett mindre vant- och klädesmakeri; † 1706. Gift 1696-11-17 i S:t Nikolai kyrka, Stockholm med jungfrun Catharina Abrahamsdotter, född 1674, † 1748-05-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.803, AID: v222472.b8180.s803); bouppteckning 1749-12-18 med 59180 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.803, AID: v222472.b8180.s803); i bouppteckningen upptogs ett stenhus nr 2 på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Jupiter större vid Hornsgatan, på fri och egen grund, samt ett trähus på St Mariagatan 8 och ett trähus i hörnet av samma gata nr 9, tillsammans värda 18000 daler kopparmynt; dotter till handlanden Abraham Persson och Gertrud Månsdotter.

Barn:

 • Christina Arfwedson, född 1697, döpt 1/9 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † barn.
 • Abraham Arfwedson, född 1698; grosshandlare; † 1779. se Tab 3.
 • Jakob Arfwedson, född 1700, döpt 26/7 i S:t Nikolai församling, Stockholm; grosshandlare i Stockholm; direktör; fick jämte sin bror Abraham 1745-08-12 uteslutande privilegium på sill- och torskfiskeri samt valfiske och sälfångst i Östersjön och Nordsjön; fick bekräftelse 1746-01-13; sill- och torskfiskerikompaniet uppkom därmed, vilket dock upplöstes 1754-04-08, då reglemente för svenska havs- och skärgårdsfiskerierna utfärdades; fick jämte brodern privilegium på ett nytt västindiskt kompani 1745-12-02; † ogift och barnlös 1784-04-20.
 • Arfved Arfwedson, född 1701, döpt 13/9 i S:t Nikolai församling, Stockholm; svensk konsul i Lissabon, Portugal; † 1756.
 • Peter Arfwedson, född 1703, döpt 13/5 i S:t Nikolai församling, Stockholm; handlande; † 1771.
 • Maria Arfwedson, född 1705, † 1791-05-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:304 s.659, AID: v222942.b6720.s659). Bouppteckning 1791-11-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:304 s.659, AID: v222942.b6720.s659). Gift i Stockholm med grosshandlaren, skeppsredaren och direktören, RVO Charles Tottie, född 1703-04-21 i Stockholm, † där 1776-01-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:240 s.216, AID: v222852.b2240.s216). Paret fick flera barn.

TAB 3

Abraham Arfwedson, (son till Anders Arwedson, Tab 2), född 1698 i S:t Nikolai församling, Stockholm; fick borgerskap som grosshandlare i Stockholm 1727-11-28; bildade därefter tillsammans den yngre brodern Jakob, handelsfirman Abraham och Jakob Arfwedson & Compagnie; uppsade sitt burskap 1776-06-29; † 1779-04-10 i Stockholm. Gift 1:o 1734-04-25 med jungfrun Maria Elisabet Pauli, född 1715-12-09 i Stockholm, † där 1743-04-09, dotter till silkesstrumpfabrikören Christoffer Pauli och Sara Bedoire; 2:o 1744-05-10 med jungfrun Anna Maria Dahlström, född 1723, döpt 9/1, † 1777-02-07, dotter till grosshandlaren Anders Dahlström och hans 3:e fru Sara Christina Schméer.

Barn 1:o:

 • Carl Christoffer Arfwedson, född 1735; grosshandlare, kompanidirektör, kommerseråd, KVO; † 1826. se Tab 4.
 • Anders Arfwedson, född 1736 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; superkargör för Ostindiska kompaniet med placering i Kanton 1770-77; direktör vid Ostindiska kompaniet 1786-1806; köpte år 1783 Hedensö i Näshulta socken i Södermanland och han lät uppföra huvudbyggnaden i timmer 1806-08; † ogift och barnlös 1809.
 • Catharina Arfwedson, född 1737 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † barnlös 1793 i Stockholm. Gift med direktören vid Ostindiska kompaniet Nils Ström, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Vilhelmina Grubb, född 1728 i Stockholm, † där barnlös 1762, dotter till grosshandlaren och riksdagsmannen Vilhelm Grubb och Maria Catharina Eckman), född 1714, † barnlös 1783-09-12 i Göteborg.
 • Charlotta Arfwedson, född 1742-01-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1801-11-24. Gift med donatorn och direktören i Ostindiska kompaniet Martin Holterman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1756 med jungfrun Anna Mariana Ström, född 1727-04-07, † 1764-01-03, dotter till grosshandlaren Hans Olofsson Ström och Anna Sahlgren) född 1715, † 1793-08-08 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Paret fick 2 barn.
 • Jakob Arfwedson, född 1743; brukspatron; † 1812. se Tab 12.

TAB 4

Carl Christoffer Arfwedson, (son till Abraham Arfwedson, Tab 3), född 1735-03-07 i Stockholm, döpt 25/2; arbetade efter avslutade skolstudier på faderns kontor 1750—sept. 1762, då han anträdde en något över ettårig resa till England, vars viktigaste handels- och fabriksstäder han besökte; efter hemkomsten korrespondent hos handelsbolaget Charles och William Tottie till 1768; vann burskap som grosshandlare i Stockholm 8 dec. s. å.; stiftade 1771 jämte sin kusin Anders Tottie handelsbolaget Tottie och Arfwedson; fullmäktig i generaltullarrendesocieteten 1777—86; medlem av borgerskapets femtio äldste 1782—1800; ledamot av direktionen för västindiska kompaniet, under vars förvaltning ön Si: t Barthélemy låg, 1787 —1805, av direktionen för generaldiskontverket 1795—1800, av sjöförsäkringsöverrätten 1795; fick kommerseråds titel 1789-06-02; revisor i direktionen för ostindiska kompaniet under dess femte oktroj 1806. LVA 1786 (preses 1788 och 1792 samt medlem av dess inspectura aararii 1821—26); KmstkVO 1809; LLA 1812; KVO; † 1826-06-20 i Stockholm (92 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.831b, AID: v223084.b8670.s831b). Bouppteckning 1826-12-06 med 226931 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.831b, AID: v223084.b8670.s831b). Gift 1772-10-27 i Hovförsamlingen, Stockholm med jungfrun Catharina Charlotta von Langenberg, född 1754-12-16, † 1834-02-23 i Stockholm (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:475 s.622, AID: v223117.b6650.s622); bouppteckning 1834-05-10 med 95812 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:475 s.622, AID: v223117.b6650.s622); dotter till hovkällarmästaren och direktören Elias von Langenberg och Christina von Rothstein.

Barn:

 • Carl Abraham Arfwedson, född 1774; grosshandlare, brukspatron, kompanidirektör, KVO, RNO; † 1861. se Tab 5.
 • Elias Arfwedson, född 1775 i Stockholm; major 1805; överste i armén 1812; generaladjutant 1815; RSO; † ogift och barnlös 1821.
 • Charlotta Elisabet Arfwedson, född 1776-08-05 i Stockholm, † 1862-09-08 i Växjö, Kronobergs län. Gift 1:o 1794-01-05 på Skebo bruk, Ununge socken, Stockholms län med överstelöjtnanten vid adelsfaneregementet, friherre Casper Wrede af Elimä, med vilken hon fick 2 barn, född 1768-04-21 på Kungslena översteboställe, Kungslena socken, Skaraborgs län, † 1835-05-02 i Stockholm; 2:o 1810-12-24 med riksståthållaren och fältmarskalken, greve Carl Mörner af Tuna, född 1755-12-01 på Rödjenäs, † barnlös 1821-06-24 i Stockholm och slöt sin egen grevliga ätt.
 • Jakob Arfwedson, född 1782-06-11 i Stockholm (källa: Ununge AI:8 s.2, AID: v91508.b80.s2); brukspatron.
 • Arfwed Arfwedson, född 1784; protokollssekreterare, brukspatron; † 1865. se Tab 20.

TAB 5

Carl Abraham Arfwedson, (son till Carl Christoffer Arfwedson, Tab 4), född 1774-01-21 i Stockholm; efter köpmansutbildning först på faderns kontor och därefter under resor på kontinenten och i England bolagsman i handelsbolaget Tottie och Arfwedson 1802; borgare som grosshandlare i Stockholm 1808-03-22; direktör i ostindiska kompaniet under en del av dess sista oktroj; medlem av borgerskapets femtio äldste 1812—36; ledamot av tullförfattningskommittén 25 jan.—16 maj 1834; ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1854. RNO 1826; KVO 1832; KmstkVO 1848; LLA 1854; † 1861-02-11 i Stockholm. Gift 1805-05-23 med fröken Maria af Sandeberg, född 1786-04-17 i Garnisonsförsamlingen, Göteborg, † 1825-03-04 i Stockholm, begravd i Storkyrkan, dotter till ryttmästaren vid husarregementet Johan David af Sandeberg och Anna Sofia af Winklerfelt.

Barn:

 • John Edvard Arfwedson, född 1811; grosshandlare; † 1855. se Tab 6.
 • Emma Maria Augusta Arfwedson, född 1813-07-03 i Stockholm, † där 1837-11-11, begravd i Arfwedsonska graven i Nikolai kyrka. Gift 1834-05-31 på Listonhill på Djurgården med premiärlöjtnanten vid flottan, landstingsmannen Carl Emanuel Cederström, i hans 1:a äktenskap, född 1804-03-27 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † 1892-02-14 på Krusenberg. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Maria Helena Teresia Arfwedson, född 1817-04-26 i Stockholm, † där 1851. Gift 1835-07-05 i Stockholm med sin systers svåger, majoren i armén, kammarherren, RSO Olof Rudolf Cederström, född 1800-04-27 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † 1856-02-14 i Stockholm. Paret fick 3 barn.
 • Carl David Arfwedson, född 1806; konsul, grosshandlare, bankofullmäktig, RNO; † 1881. se Tab 9.

TAB 6

John Edvard Arfwedson, (son till Carl Abraham Arfwedson, Tab 5), född 1811-11-20 i Stockholm; grosshandlare; † 1855-06-29 i Villach, Kärnthen, Österrike (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:569 s.166, AID: v223278.b9170.s166). Bouppteckning 1855-11-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:569 s.166, AID: v223278.b9170.s166). Gift 1843-07-02 på Stjärnholm, Nikolai socken, Södermanlands län med friherrinnan Louise Adrienne De Geer af Finspång, född 1823-04-02 på Stjärnholm, Nikolai socken, Södermanlands län, † 1898-10-12 i Jakob o Johannes församling, Stockholm, dotter till hovmarskalken, RSO Gerard De Geer af Finspång och Henrietta Charlotta Lagerstråle.

Barn:

 • Emma Louise Henriette Arfwedson, född 1844-04-12 i Stockholm, † där 1912-02-14. Gift 1863-10-12 i Stockholm med statsrevisorn, RSO, greve Knut Posse, född 1827-05-22 i Stockholm, † där 1908-09-08, begravd 12/9 jämte sin fru på Haråkers kyrkogård. Paret fick 5 barn.
 • Carl Edvard Arfwedson, född 1847; ryttmästare; † 1913. se Tab 7.
 • Marie Louise Aurore Arfwedson, född 1845-08-18 i Stockholm, † där 1916-04-02. Gift 1863-10-13 i Stockholm med justitiestatsministern, justitierådet, vice talman i riksdagens 1:a kammare, hedersdoktorn Edvard Henrik Carleson, född 1820-11-16 på Valstad, † 1884-04-01 i Stockholm. Paret fick 6 döttrar.
 • Anders Gerhard Arfwedson, född 1854; brukspatron; † 1928. se Tab 8.

TAB 7

Carl Edvard Arfwedson, (son till John Edvard Arfwedson, Tab 6), född 1847 i S:t Nikolai församling, Stockholm, Stockholms län; ryttmästare vid livregementets dragoner; † 1913 i Engelbrekts församling, Stockholm, Stockholms län. Gift 1871 i Venedig, Italien med Adela Helena Greaves, född 1847 i Belgirate, Novara, Italien, † 1934 i Oscars församling, Stockholm, Stockholms län, dotter till kaptenen George Frederick Greaves och Ann Richards.

Barn:

 • Edvard Fredrik Louis Arfwedson, född 1872; † 1961.
 • Georgina Ann Louise "Nina" Arfwedson, född 1875 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1962 i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1897 i Adolf Fredriks kyrka med översten Otto Vilhelm von Knorring, född 1863 på Målhammars säteri, Björksta socken, Västmanlands län, † 1933 i Djursholms socken, Stockholms län. Paret fick 3 barn.
 • Jacques Edvard Elias Arfwedson, född 1875; † 1954.
 • Ann Louise Amy Arfwedson, född 1879 i Stockholm, Stockholms län, † 1944 i Tyskland. Gift 1905 i Stockholm med friherren Robert Johann Maximilian von Fichard Genannt Baur von Eysseneck, född 1864, † 1918 i Metz, Frankrike. Paret hade döttrar.

TAB 12

Jakob Arfwedson, (son till Abraham Arfwedson, Tab 3), född 1743 i Stockholm (källa: Stigtomta AI:4 s.22, AID: v61345.b30.s22); brukspatron; † 1812-12-06 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län (vattusot, 69 år gammal, källa: Stigtomta C:2 s.232, AID: v61397.b235.s232). Bouppteckning 1813-02-15 (källa: Jönåkers häradsrätt (SE/ULA/10505) FII:14 s.1). Gift 1780 i Göteborg med jungfrun Anna Elisabet Holterman, född 1759 i Göteborg (källa: Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1), † 1802-10-22 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län (lungsot, 43 år gammal, källa: Stigtomta C:2 s.227, AID: v61397.b230.s227), dotter till brukspatronen och direktören i Ostindiska kompaniet Martin Holterman och hans 1:a fru Anna Mariana Ström.

Barn:

 • Anna Charlotta Arfwedson, född 1783-11-18 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:6 s.97, AID: v54527.b100.s97; Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1), † där 1855-12-07 (72 år gammal, källa: Stigtomta C:3 s.43, AID: v61398.b43). Gift 1807-10-17 på Valinge herrgård (källa: Stigtomta C:2 s.169, AID: v61397.b172.s169) med fideikommissarien Jakob Wattrang, född 1778-03-21 i Lovisa, Finland (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66), † 1818-04-30 på Jakobsbergs fideikommiss, Björnlunda socken, Södermanlands län. Paret fick 2 barn.
 • Martin Abraham Arfwedson, född 1785; brukspatron; † 1851. se Tab 13.
 • Maria Ulrika Arfwedson, född 1786-03-18 på Skagersholms bruk, Finnerödja socken, Örebro län (källa: Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1), † 1838-06-20 på Lisjö säteri, Munktorps socken, Västmanlands län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.812, AID: v223172.b9060.s812). Bouppteckning 1838-12-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.812, AID: v223172.b9060.s812). Gift med bergsrådet, RNO Anton Henrik Groen, född 1777 i Stockholm, † 1839-09-13 på Lisjö säteri, Munktorps socken, Västmanlands län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.875, AID: v223180.b8970.s875). Paret fick 3 döttrar.
 • Anders Arfwedson, född 1787-07-31 på Skagersholms bruk, Finnerödja socken, Örebro län (källa: Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1).
 • Johan August Arfwedson, född 1792; brukspatron, kemist, uppfinnare; † 1841. se Tab 14.

TAB 13

Martin Abraham Arfwedson, (son till Jakob Arfwedson, Tab 12), född 1785-04-11 på Skagersholms bruk, Finnerödja socken, Örebro län (källa: Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1); brukspatron; † 1851-04-30 på Beckershofs herrgård, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län (lungsot, 66 år gammal, källa: Östra Vingåker EI:1 s.17, AID: v63340.b17). Gift med Maria Charlotta Giers, född 1789-09-19 i S:t Petersburg, Ryssland (källa: Östra Vingåker AI:5 s.124, AID: v63316.b128.s124), † 1850-01-08 på Beckershofs herrgård, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, begravd 18/1 (vattusot, 60 år gammal, källa: Östra Vingåker EI:1 s.15, AID: v63340.b15), dotter till Carl Ferdinand Lorentz Giers och Catharina Elisabet Harthin.

Barn:

 • Anders Jakob Arfwedson, född 1813-12-21 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Östra Vingåker AI:5 s.124, AID: v63316.b128.s124); brukspatron på Marieberg.
 • Carl August Arfwedson, född 1815-07-19 på Beckershofs herrgård, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län (källa: Östra Vingåker AI:5 s.124, AID: v63316.b128.s124); löjtnant vid Västmanlands regemente; brukspatron på Skedevi bruk; † barnlös 1885-02-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:698 s.250, AID: v223464.b8490.s250). Bouppteckning 1885-05-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:698 s.250, AID: v223464.b8490.s250). Gift 1:o 1850 med fröken Amalia Carolina von Aken, från vilken han skildes, född 1826 i Göteborg, † barnlös 1870-02-23 i Stockholm (kräfta, lunginflammation, 43 år gammal, källa: Västra Vingåker F:3 s.21, AID: v63067.b21), dotter till grosshandlaren och brukspatronen Fredrik Ulrik von Aken och Maria Carolina Norstedt; 2:o med fröken Clara Carolina Dorothea Westman, född 1831-02-16 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Vaxholm AI:23 s.97, AID: v91649.b1010.s97), dotter till bryggaren Isak Ulrik Westman och Eva Charlotta Plageman.
 • Maria Carolina Charlotta Arfwedson, född 1817-06-04 på Beckershofs herrgård, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län (källa: Östra Vingåker AI:5 s.124, AID: v63316.b128.s124), † där 1842. Gift 1841-08-01 på Beckershof med överstelöjtnanten i armén, postmästaren i Köping, RSO Henrik Adolf Nauckhoff, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1845-03-11 i Arboga med Agnes Carolina Montan, född 1820-08-01 i Arboga, † 1887-04-15 i Stockholm, dotter till lagmannen Erik Vilhelm Montan och Christina Charlotta Wahrenberg), född 1799-10-12 i Asby socken, † 1885-09-04 i Köping, Västmanlands län. Paret fick 1 gemensam dotter, som efterlämnat talrika ättlingar.

TAB 14

Johan August Arfwedson, (son till Jacob Arfwedson, Tab 12), född 1792-01-04 på Skagersholms bruk, Finnerödja socken, Örebro län (källa: Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1); student i Uppsala 1803-04-19; avlade därstädes juridisk examen 1809-06-05 och bergsexamen 1812-06-05; företog våren 1818 en studieresa till England och Frankrike och sammanträffade då i Paris med J. J. Berzelius, i vars sällskap hemresan företogs över Schweiz och Tyskland sommaren och hösten 1819; auskultant 1812-06-16; vice notarie 1814-02-18; ordinarie notarie (utan lön) 1814-12-09, allt i bergskollegiet. LVA 1821; † 1841-10-28 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1825-08-16 med stiftsjungfrun Sara Sofia von Ehrenheim, född 1795-10-20 på Hagge bruk, Norrbärke socken, Kopparbergs län, † 1871-07-06 på Åstorp, dotter till kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Johan Vilhelm von Ehrenheim och hans 1:a fru Brita Johanna Bjuggren.

Söner:

 • Vilhelm Arfwedson, född 1826, † 1843.
 • Nils Ludvig Arfwedson, född 1830; löjtnant, RSO, brukspatron; † 1896. se Tab 15.
 • Robert August Arfwedson, född 1831; godsägare, riksdagsman, RNO; † 1900. se Tab 18.

TAB 15

Nils Ludvig Arfwedson, (son till Johan August Arfwedson, Tab 14), född 1830-01-16 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län; godsägare; † 1896-11-02 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1858 i Säfsnäs socken, Dalarnas län med fröken Anna Julia Johanna Sundin, född 1838-09-15 i Stockholm, † 1897-12-23 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län, dotter till lagmannen, RNO Christian Sundin och Sofia Wilhelmina Mitander.

Barn:

 • Hilda Maria Sofia Arfwedson, född 1859-02-28 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, fideikommissarien Bengt Erik Lennart Ribbing, född 1855 i Öggestorps socken, Jönköpings län, † 1908 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Carl Christian Arfwedson, född 1860 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län, † där 1866.
 • Julia Elisabet Arfwedson, född 1863-05-23. Gift med översten och bataljonschefen vid Norrbottens regemente, RSO, RVO Sven Oskar Nystedt, född 1863-01-21 på Vidökna, Näshulta socken, Södermanlands län. Paret hade barn.
 • Nils August Arfwedson, född 1865; kapten, godsägare; † 1925. se Tab 16.
 • Edvard Robert Arfwedson, född 1867; godsägare. se Tab 17.
 • Hélène Sofie Arfwedson, född 1871-04-19 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län, † 1957-04-17 på Araby sjögård. Gift 1897-10-26 med översten och chefen för Norrlands dragonregemente Georg Vilhelm Aschan, född 1854-04-09 på Klavreströms bruk, Nottebäcks socken, Kronobergs län, † 1928-01-29. Paret fick flera barn.
 • Louise Arfwedson, född 1876-04-12 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1899-09-21 med kommendörkaptenen Hjalmar Johan Thomas Krook, född 1867-07-17 i Stockholm, † 1935. Paret fick 2 söner.

TAB 16

Nils August Arfwedson, (son till Nils Ludvig Arfwedson, Tab 15), född 1865-01-05 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1); kapten vid Södermanlands regemente; godsägare; † 1925-10-30 på Hedensö herrgård, Näshults socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1). Gift 1905-08-24 (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1) med fröken Ebba Pålman, född 1884-03-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1), † 1950 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län, dotter till häradsskrivaren Robert Christian Pålman och Julia Eleonora Lundberg.

Barn:

 • Nils Ludvig Arfwedson, född 1908-07-04 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1).
 • Gösta Robert Arfwedson, född 1910-03-15 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1).
 • Margit Julia Arfwedson, född 1912-11-08 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1).
 • Ingrid Elisabet Arfwedson, född tvilling 1915-03-31 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1).
 • Elsa Sofia Arfwedson, född tvilling 1915-03-31 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län (källa: Näshulta AIIa:5 s.1, AID: v164618.b110.s1).

TAB 18

Robert August Arfwedson, (son till Johan August Arfwedson, Tab 14), född 1831-11-01 på Hedensö herrgård, Näshulta socken, Södermanlands län; godsägare; riksdagsman i andra kammaren; RNO; † 1900-11-27 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1855-09-13 i Arboga med sin kusin, fröken Carolina Gustava von Ehrenheim, född 1832-01-11 på Munga, Romfortuna socken, Västmanlands län, † 1861-12-08 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län, dotter till kaptenen Fredrik Wilhelm von Ehrenheim och Carolina Litström; 2:o 1873-05-16 i Jakobs kyrka, Stockholm med fröken Hedvig Charlotta In de Betou, född 1843-05-27 i Nora, Västmanlands län, dotter till grosshandlaren Gustaf Otto In de Betou och Charlotta Emilia Wikström.

Barn 1:o:

 • Johan Wilhelm Arfwedson, född 1856; kapten, landstingsman, godsägare, RSO; † 1921. se Tab 19.
 • Emma Sofia Arfwedson, född 1857-09-27.
 • Anna Matilda Arfwedson, född 1859-12-11.
 • Carolina Arfwedson, född 1861-12-02 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1890-10-25 med fängelsedirektören Carl Johannes Lindahl, född 1862-11-03 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † 1927-06-14. Paret fick 5 barn.

Barn 2:o:

 • Carl Arfwedson, född 1874-03-25 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län.
 • Elin Arfwedson, född 1875-08-31 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län.
 • Sigrid Arfwedson, född 1878-12-16 på Åstorps bruk, Näshulta socken, Södermanlands län.

TAB 20

Arfwed Arfwedson, (son till Carl Christoffer Arfwedson, Tab 4), född 1784-10-04 i Stockholm (källa: Ununge AI:8 s.1, AID: v91508.b70.s1); protokollssekreterare; brukspatron; † 1865-01-04 i Stora Kopparbergs socken, Dalarnas län, begravd 24/1 (ålderdomssvaghet, 80 år, 2 månader, 11 dagar gammal, källa: Stora Kopparberg F:5 s.64, AID: v131790.b64). Gift 1823-05-12 i Grycksbo kyrka med jungfrun Eva Adriana Munktell, född 1803-09-24 i Grycksbo socken, Dalarnas län (källa: Ununge AI:8 s.1, AID: v91508.b70.s1), † 1853-01-29 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, begravd 8/2 i Stora Kopparbergs socken (källa: Falu Kristine FI:4 s.133, AID: v129867.b133), dotter till bergsrådet och brukspatronen Johan Jakob Munktell och Eva Gahn.

Barn:

 • Eva Charlotta Arfwedson, född 1824-03-24 på Skebo bruk, Ununge socken, Stockholms län, döpt 31/3 (källa: Ununge CI:4 s.97, AID: v91529.b102.s97), † där 1826.
 • Charlotta Lovisa Arfwedson, född 1825-12-02 på Skebo bruk, Ununge socken, Stockholms län (källa: Ununge AI:8 s.1, AID: v91508.b70.s1; Stora Kopparberg AIb:10 s.284, AID: v131721.b297.s284), † 1898-06-14 i Stockholm. Gift 1850-12-03 i Stockholm (källa: Stora Kopparberg AIb:10 s.284, AID: v131721.b297.s284) med bergmästaren Carl Fredrik Nordensson, född 1817-03-06 i Stockholm (källa: Stora Kopparberg AIb:10 s.284, AID: v131721.b297.s284), † där 1892-04-09. Paret fick 2 barn.
 • Sofia Adriana Arfwedson, född 1827-04-28 på Skebo bruk, Ununge socken, Stockholms län (källa: Ununge AI:8 s.1, AID: v91508.b70.s1). Gift 1851-10-28 med brukspatronen Robert Fredrik Petré, född 1825-05-28 på Hammarby bruk, Ovansjö socken, Gävleborgs län, † 1913 på Hofors bruk, Gävleborgs län. Paret fick 5 barn.
 • Arfwed Carl Jakob Arwedson, född 1833 i Häverö socken, Stockholms län; rådman; † ogift och barnlös 1871-04-30 i Stora Kopparbergs socken, Dalarnas län, begravd 7/5 (kräfta, 38 år gammal, källa: Stora Kopparberg F:6 s.51, AID: v131791.b51).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman