Per Jönsson Fahnehielm

Av gammal Ydre-släkt. Hans farfars farfar hette Lars Kempe och var ryttare.
Musketerare, kapten vid Östgöta infanteriregemente. Blev i slaget vid Leipzig 1642 (det andra slaget vid Breitenfeld 23 oktober 1642) med hillebarder genomstucken och fick 25 sår, men sägs dock ha räddat svenska fanan genom att gömma den innanför rocken på sin uniform, vilket sägs ha räddat livet på honom; senare adlad av drottning Kristina, med namnet taget som erinran av denna episod.


Kaptenen Per Jönsson, adlad Fahnehielm
(1596-1655)

Det var en kort och oerhört blodig batalj som slutade med fullständig svensk seger. Fienden förlorade mer än en tredjedel av sitt folk. Många höga officerare stupade på den svenska sidan. Kort efter Breitenfeld föll Leipzig i svenskarnas händer.
Källa: Egen sammanställning

Ägde Näs och Egeby i St Pers sn. Född 1596 på Näs; antagen i krigstjänst före 1620. Musketerare vid östgöta infanteri 1623 och var även fältväbel där; löjtnant 1632; reformerad 1638; kapten 1642; adlad 1647-07-20; kommendant i Kalmar. Död 1655-08-10 i garnision i Kalmar. Begravd samma år i Torpa kyrka, där hans vapen uppsattes.

Han utmärkte sig vid belägringen av Riga 1621 och fick därför Gustav II Adolfs Rigamedalj, som ännu förvaras inom släkten. 1647-07-20 fick han förläningsbrev på Näs och på Egeby 1651-10-20. I Torpa kyrka upphängdes flera sorgefanor efter honom och till nämnda kyrka har han skänkt altartavlan och den mindre klockan mm.
Källa: Elgenstiernas Ättartavlor

Släkten härstammar från Östergötland, där den äldste säkert kände stamfadern, ryttaren vid Östgöta ryttare 1552–59 Per Jonsson år 1585 fick bördsrättsbrev på Näs hemman i Torpa socken. Hemmanet ärvdes av hans son, ryttaren Jöns Persson, vilken 1627 erhöll förläningsbrev på Näs för sig och sonen sedermera kaptenen Per Jönsson Kempe (1596–1655), vilken 1647 20/7 adlades med namnet Fahnehielm och introducerades 1652 (före 24/12, då Per Fahnehielm undertecknade ständernas beslut). Ätten erhöll det nuvarande lägre numret 1672 20/12 räknat efter brevets datum, och uppflyttades 1778 3/11 i dåvarande riddarklassen samt utgick på svärdssidan 1998 31/8.
Originalsköldebrevet i privat ägo.

Vapenbeskrivning
. . . En blå sköldh, der uthinnan en hillebardh och et svärdh korssviss om hvar andre. Offvan opå skölden en öpen tornerehielm. Täcket, crantzen och bögelen medh blåt, guhlt och hvit fördelte. Offvan oppå hielmen et sverdh, fästet op och udden neder, stående emellan tvenne opräckte hillebarder, och uthan om desse tvenne blåå fahnor, aldeles som dette sköldemärke medh sine egentelige färgor her hoos repraesenterat och affmåhlat står . . . .
Källa: Riddarhuset
<<

Mattias Loman © 2009 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se